Objednávanie známok KST v roku 2018

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2018 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2018 do 28.2.2018. V termíne najneskôr 10.3.2018 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Po 1.3.2018 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Materiál si objednávajte na tlačive tlačivo-material-2018. Objednaný materiál Vám odovzdá predseda KBT.

Peniaze poukazujte na účet KBT v Slovenskej sporiteľni IBAN SK5209000000000011485613. Do variabilného symbolu (VS) uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100xxx (napr. 100056). Do špecifického symbolu (SS) uveďte dátum platby v tvare RRRRMMDD (napr. 20180223). Kluby, ktoré nemajú účet v banke môžu realizovať úhradu buď poštovým poukazom na účet typ RI v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty alebo vložením hotovosti na uvedený účet v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne.  Vzor úhrady poštou:

.

Poznámka: Ak ako materiál si objednávate len nové preukazy KST, ktoré sú bezplatné, nemusíte vystavovať materiálovú objednávku.  Postačí v maily uviesť počet požadovaných nových preukazov KST.


Nálepky:

Komentáre sú uzavreté.