Objednávanie známok KST v roku 2019

Objednávky známok zasielajte na tlačive Objednávka_známok_prostredníctvom_KBT_2019 predsedovi Klubu bratislavských turistov Ing. Miloslavovi  Kublovi na email  kbt.bratislava@gmail.com . K objednávke je potrebné priložiť zoznam poistených členov KST v poisťovni UNION – v elektronickej podobe. Vzor tlačiva je 100_xxx_klub-turistov-yyy. V objednávke uveďte osobu, ktorá si za klub vyzdvihne známky na Ústredí KST u pani Idy Ovečkovej. Je potrebné uviesť telefonický a mailový kontakt na uvedenú osobu. Členské známky KST si objednávajte v termíne od 1.1.2019 do 28.2.2019. V termíne najneskôr 10.3.2019 objedná KBT známky na Ústredí KST.  Po pripísaní finančných prostriedkov na účet KBT budete upovedomení, že si môžete dohodnúť termín s p. Ovečkovou (02 44 45 11 21) na prevzatie známok. Platnosť známok je od 1.4.2019 do 31.3.2020.

Po 1.3.2019 budú akceptované objednávky známok len novým členom KST.

Materiál si objednávajte na druhom liste tlačiva.  Objednaný materiál Vám odovzdá predseda KBT.

Peniaze poukazujte na účet KBT v Slovenskej sporiteľni IBAN SK5209000000000011485613. Do variabilného symbolu (VS) uveďte registračné číslo klubu, ktoré začína číslom 100xxx (napr. 100056). Do špecifického symbolu (SS) uveďte dátum platby v tvare RRRRMMDD (napr. 20190223).

Poznámka: Ak ako materiál si objednávate len nové preukazy KST, ktoré sú bezplatné, nemusíte vystavovať materiálovú objednávku.  Postačí v maily uviesť počet požadovaných nových preukazov KST.


Nálepky:

Aktuálne nie sú žiadne komentáre.

Tvoj komentár