VOPT nadstavba

VOPT – nadstavba

Nadstavba VOPT – propozície

Podmienky plnenia

Pre nadstavbovú časť VOPT platia tie isté podmienky a kritériá hodnotenia ako pre základný stupeň.

Kilometráž:

Kategórie VOPT:

Základný stupeň VOPT / skratka
1 000 km – bronzový / ZS III
3 000 km – strieborný / ZS II
6 000 km – zlatý / ZS I

SUPER STUPEŇ VOPT / skratka
10 000 km – bronzový / SS III
15 000 km – strieborný / SS II
20 000 km – zlatý / SS I

ELITA STUPEŇ VOPT / skratka
25 000 km – bronzový / ES III
30 000 km – strieborný / ES II
35 000 km – zlatý / ES I

ROVNÍKOVÝ STUPEŇ VOPT
40 075 km

Návrh rozšírenia VOPT o ďalšie stupne (6.11.2002):

V čase návrhu na rozšírenie VOPT o nadstavbovú časť (10 000 – 40 000 km) sa najmä posledný stupeň – rovníkový zdal priam nedosiahnuteľný. Život však ukázal, že od turistov pešiakov možno očakávať všeličo. Dnes už dvaja dosiahli tento rovníkový stupeň a pritom ešte stále aktívne šliapu. Jeden z nich splnil podmienky pre udelenie “rovníka” už v roku 1994.

EXTRÉMNY STUPEŇ VOPT
45 000 km – bronzový
50 000 km – strieborný
55 000 km – zlatý

STOP STUPEŇ VOPT
60 000 km

Evidencia a udeľovanie:

Evidenciu a udeľovanie nadstavbovej VOPT vykonáva sekcia PT KST.

Ohodnotenie:

Ten, kto splní podmienky pre udelenie VOPT, získa odznak a diplom. Pre základnú a nadstavbovú časť VOPT je pripravená séria 10 odznakov. Za odznak v základnej a nadstavbovej časti VOPT je poplatok 20 Sk.

Ako postupovať pri žiadosti o udelenie nadstavbového VOPT:

Vyplniť tlačivo pre nadstavbu VOPT (bude k dispozícii na okresných a regionálnych radách, ale i na niektorých vybraných DP), ktoré obsahuje osobné údaje turistu, presnú adresu a prehľad o prejdených km podľa jednotlivých rokov. Toto vyplnené tlačivo (nevracia sa, zostane archivované na PT KST) spolu s potvrdením (poštovou poukážkou) o zaplatení poplatku za odznak a denníkom výkonnostnej turistiky zaslať na jednu z adries:

• KST, Záborského 33, 831 02 Bratislava – do rúk p. J.Raceka
• KBT, Záborského 33, 831 03 Bratislava – do rúk p. Vl. Ješka
• Ing.Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava
• alebo OSOBNE na diaľkových pochodoch TJ Tesla Bratislava (podľa kalendára)

Ak nenastanú nezrovnalosti vo Vašich podkladoch, obdržíte vyhodnotenie VOPT (diplom, odznak, denník) v termíne do troch týždňov od doručenia vašej zásielky. (Štátne orgány vybavujú do 30 dní, turisti-pešiaci sú rýchlejší.)

Osobne je možné si zvoliť rýchlejší spôsob získania odznaku. Na vybraných DP môžete na štarte odovzdať vyplnené tlačivo VOPT a denník a do Vášho príchodu do cieľa už budete vybavený.

Vybrané diaľkové pochody (podľa kalendára TJ Tesla):

  • Červeno-modrý teslácky pochod
  • Čože je to päťdesiatka
  • 2 x 50 a dosť

Informácie a prehľad o udelených nadstavbových VOPT bude priebežne zverejňovaný aj na internetových stránkach.

Tlačivo PLNENIE PODMIENOK VOPT si môžete stiahnuť z tejto stránky – súbor vo formáte MS Word.

Ako vyplniť tlačivo PLNENIE PODMIENOK VOPT

Strana 1 – Plnenie podmienok:

stupeň – splnený stupeň v skratke dátum – dátum diaľkového pochodu, na ktorom bol splnený (prekročený) limit pre daný stupeň km – celkový počet km k uvedenému dátumu (nie zaokrúhlené, ale skutočný počet km – príklad: nie 1000 km, ale 1021 km, pokračovanie v plnení VOPT sa ďalej odvíja od čísla 1021 km).

Strana 2:

rok, km, spolu km – uvedie sa počet km absolvovaných v príslušnom roku a celkový počet km k 31.12 príslušného roku splnený stupeň – ak v príslušnom roku sme splnili niektorý stupeň VOPT, vyplní sa ako na strane 1 kontrola – podpis zodpovedného pracovníka, ktorý na základe údajov v Denníku, resp.ZC potvrdí správnosť údajov pre príslušný rok. Kto bude oprávnený vykonávať kontrolu, bude presne určené.

Poznámka:

Doporučujeme robiť si kópie týchto záznamov (tlačiva). Tlačivo slúži ako žiadosť o udelenie príslušného stupňa, nebude sa vracať turistovi, bude prísne evidované a archivované v centre.

Komentáre sú uzavreté.