Orgány klubu

Orgány klubu

Adresa:

Klub bratislavských turistov

Záborského 33

831 03 Bratislava

e-mail: kbt.bratislava@gmail.com

IČO: 31788106

DIČ: 2023011815

Účet v Slovenskej sporiteľni, Bratislava

číslo účtu: SK5209000000000011485613

Orgány klubu, zvolené na VZ KBT dňa 27.4.2017 na obdobie 2017-2021.

Predseda

Ing. Miloslav Kubla

Podpredseda

Miroslav Svítek

Členovia Výkonného výboru KBT:

Ladislav Bimbo

Jozef Polomský

Ing. Vladimír Ješko

Revízna komisia:

Michal Šeďo

Jozef Oravec

Mária Cabadajová

Komentáre sú uzavreté.